Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019

Παράταση υποβολής των αιτήσεων έως τις 4-10-2019 στο πρόγραμμα "Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜμΕ Μεταποίηση-Τουρισμός"
O Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Α. Τζιτζικώστας υπέγραψε την απόφαση 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης έως την Παρασκευή 4-10-2019 και ώρα 14:00 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 26-8-2019).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 21656/ΕΥΚΕ330/19.02.2019 με θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020» (ΑΔΑ: Ψ5ΘΦ465ΧΙ8-ΗΧΤ) με τα συνημμένα αυτής παραρτήματα/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου