Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Νέα Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός"


Η Δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Ο Προϋπολογισμός Δράσης ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.


Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση:
- Επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
- Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  27.06.2018 και ώρα 12.00

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου